เลือกหน้า

Welcome to Leader Safe

Leader Safe Training

ฝึกอบรม ความปลอดภัย ในการทำงาน ได้รับการรับรองจาก กรมสวัสดิการ และ คุ้มครองแรงงาน

OSHA

มาตรฐานสำนักงานบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ANSI

มาตรฐานสถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ได้รับการรับรองจาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

หลักสูตร & บริการ

หลักสูตรอบรม

 • การขับรถฟอร์คลิฟท์ (Forklift) อย่างปลอดภัยและถูกวิธี
 • การใช้ปั้นจั่นอยู่กับที่ (Overhead Crane) อย่างปลอดภัยและวิธี
 • การใช้งานรถยกไฟฟ้า (Stacker) อย่างปลอดภัยและวิธี
 • การใช้ปั้นจั่นเคลื่อนที่ (Mobile Crane) อย่างปลอดภัยและวิธี
 • การขับรถแบคโฮ (Back Hoe) อย่างปลอดภัยและถูกวิธี
 • การทำงานบนที่สูง โดยใช้รถกระเช้า (Boomlift , X-lift) อย่างปลอดภัยและถูกวิธี

วัตถุประสงค์ในการอบรม

ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงวิธีการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย

วิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกัน

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงวิธีการใช้อุปกรณ์ การป้องกัน และการทำงานในพื้นที่จำกัด

ตรวจสอบสภาพความพร้อม

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงวิธีการตรวจสอบสภาพความพร้อมของรถและเครื่องจักรก่อนใช้งาน

เกี่ยวกับเรา

บริษัท Leader Safe จำกัด

บริษัท ลีดเดอร์ เซฟ เทรนนิ่ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 555/44 ม.9 ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา30280
โทรศัพท์ 093-4852095 , 0928458654
บริษัท ลีดเดอร์ เซฟ เทรนนิ่ง จำกัด ตั้งขึ้นมาเพื่อให้บริการงานทางด้านการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการใช้งานรถยก ปั้นจั่น เครื่องจักรต่างๆในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อยกระดับฝีมือแรงงาน พัฒนาความรู้ความ ความสามารถของพนักงานในหลายสาขาอาชีพ

Services

What Can We Do For You?

การใช้ปั้นจั่นอยู่กับที่ (Overhead Crane)

ปั้นจั่น คือ เครื่องจักรที่ใช้ยกสิ่งของขึ้นลงแนวดิ่ทำง แขวนลอยแนวราบและก็ลงเท่านั้น สะดวกรวดเร็วในการใช้งานยกของหนักๆงานอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากขาดความรู้ และรู้เท่าม่ถึงการณ์ ดังนั้นควรมีการอบรมความรู้และการฝีกปฏิบัติให้แก่ผู้ใช้งานทั้ง 4 ผู้ ได้แก่ ผู้บังคับ ผู้ให้สัญญาณ ผู้ผูกมัดหรือยึดเกาะวัสดุ และ ผู้ควบคุมการใช้งานปั้นจั่น ตามที่กฎหมายกำหนด กฎกระทรวงปี 2564

 • อบรม 1 ผู้หรือผู้ใช้งาน 12 ชั่วโมง
 • อบรม 4 ผู้ 18 ชั่วโมง
 • อบรมทบทวน 3 ชั่วโมง (ทุก 2 ปี)

การขับรถฟอร์คลิฟท์ (Forklift)

รถฟล์คลิฟท์หรือรถยก คือ เครื่องจักรอุตสาหกรรมที่ใช้ยกเคลื่อนย้ายสินค้าต่างๆแทนกำลังคน สามารถใช้ได้ในธุรกิจหลายประเภท โรงงานผลิตต่างๆ ตลอดจนธุรกิจขนส่งและคลังสินค้า อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการใช้งานรถฟอร์คลิฟท์ส่วนใหญ่เกิดจากประมาท ใช้งานผิดวิธี
ขาดความรู้ และรู้เท่าม่ถึงการณ์ ดังนั้นควรมีการอบรมความรู้และการฝีกปฏิบัติให้แก่ผู้ใช้งาน
ตามที่กฎหมายกำหนด ตามกฎกระทรวง ปี 2564

การใช้ปั้นจั่นเคลื่อนที่ (Mobile Crane)

ปั้นจั่น คือ เครื่องจักรที่ใช้ยกสิ่งของขึ้นลงแนวดิ่ทำง แขวนลอยแนวราบและก็ลงเท่านั้น สะดวกรวดเร็วในการใช้งานยกของหนักๆอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นค่อนข้างสูงและความเสียหายที่เกิดขึ้นก็สูงตามไปด้วย ดังนั้นควรมีการอบรมความรู้และการฝีกปฏิบัติให้แก่ผู้ใช้งานทั้ง 4 ผู้ ได้แก่ ผู้บังคับ ผู้ให้สัญญาณ ผู้ผูกมัดหรือยึดเกาะวัสดุ และ ผู้ควบคุมการใช้งานปั้นจั่น ตามที่กฎหมายกำหนด กฎกระทรวงปี 2564

 • อบรม 1 ผู้หรือผู้ใช้งาน 12 ชั่วโมง
 • อบรม 4 ผู้ 18 ชั่วโมง
 • อบรมทบทวน 3 ชั่วโมง (ทุก 2 ปี)

การใช้งานรถยกไฟฟ้า (Stacker)

รถไฟฟ้า หรือ Stacker คือ เครื่องจักรที่ใช้ยกเคลื่อนย้ายสินค้าและยกพาเลทขึ้นที่สูงได้สามารถ ใช้ในธุรกิจหลายประเภท โรงงานผลิตต่างๆ ตลอดจนธุรกิจขนส่งและคลังสินค้า คล้ายรถฟอร์คลิฟท์มีความอันตรายเหมือนกับรถฟอร์คลิฟท์ดังนั้นควรมีการอบรมความรู้และการฝีกปฏิบัติให้แก่ผู้ใช้งาน อย่างถูกต้องและถูกวิธี

การทำงานบนที่สูง โดยใช้รถกระเช้า (Boomlift , X-lift)

X-Lift และ Boom Lift คือ เครื่องจักรสำหรับใช้ในการยกคนขึ้นทำงานบนที่สูง ที่มีการเคลื่อนย้ายคนในการปฏิบัติงาน ค่อนข้างมีความเสี่ยงสูง เช่น ตกจากที่สูง รถกระเช้าคว่ำ
ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานควรระมัดระวังเป็นพิเศษ ทำงานในพื้นที่ราบเรียบ พื้นที่แข็งแรง และ ผู้ปฏิบัติงานควรมีการฝึกอบรมวิธีการใช้งานที่ถูกต้องและปลอดภัย เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ตามที่กฎหมายกำหนด ตามกฎกระทรวง ปี 2564

การขับรถแบคโฮ (Back Hoe)

รถแทรกเตอร์ รถตัก รถแบคโฮ คือ ตามพระราชบัญญัติ รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒
รถแบคโฮเป็นเครื่องจักรกลที่มีล้อหรือสายพานและมีเครื่องยนต์ขับเคลื่อนในตัวเอง เป็นเครื่องจักรกลขั้นพื้นฐานในงานที่เกี่ยวกับการขุด ตัก ดันหรือฉุดลาก เป็นต้น อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น คือ รถแบคโฮติดหล่ม รถคว่ำ ผู้ใช้งานควรมีการฝึกอบรมวิธีการงานที่ปลอดภัยและ
มีวิธีการขับรถแบคโฮที่ถูกต้องและถูกวิธี

ทำไมต้อง  Leader Safe

อบรบกับ Leader Safe ดียังไง ?

บริษัท ลีดเดอร์ เซฟ เทรนนิ่ จำกัด ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อให้บริการงานทางด้านการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อยกระดับฝีมือแรงงาน พัฒนาความรู้ความ ความสามารถของพนักงานในหลายสาขาอาชีพ โดยบริษัทฯได้มีวิทยากรที่มากด้วยความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ และ มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี เป็นที่ยอมรับของลูกค้า เรามุ่งเน้นให้เกิดความปลอดภัยแก่พนักงานที่ได้รับการอบรมเป็นหลัก และสามารถนำความรู้ที่ได้อบรมมานำไปปฏิบัติให้เกิดความปลอดภัยได้จริง และ สามารถป้องกันอุบัติเหตุได้

Get Started

พร้อมที่จะ ซื้อความปลอดภัย

ให้แก่บริษัท และพนักงาน ของคุณแล้วหรือยัง ?

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า